PRIVACITAT I COOKIES

POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Dades del propietari del lloc web:

RAÓ SOCIAL: ASSOTEA ASSOCIACIÓ TEA MARTORELL

NIF: G66224445

ADREÇA POSTAL: Plaça de les Cultures, s/n, 08760, MARTORELL (BARCELONA)

ADREÇA ELECTRÒNICA: info@assotea.cat

TELÈFONS: 655137052

OBJECTE PRINCIPAL: Associació

Protecció de dades D’acord amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’ASSOTEA ASSOCIACIÓ TEA MARTORELL amb NIF G66224445 i domicili social situat a TORRENT DE ROSANES 1 08760, MARTORELL (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, també s’informa de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que ASSOTEA ASSOCIACIÓ TEA MARTORELL té previst realitzar:

TRACTAMENTS REALITZATS.

Gestió de la pàgina web.

Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web

Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat

Base legal: El consentiment de l’interessat

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives

Cessions: No es preveuen

Transferències internacionals: No es preveuen

Elaboracions de perfils: No es preveuen

 

Formulari web

Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.

Base legal: El consentiment de l’interessat

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives

Cessions: Cap

Transferències internacionals: No es preveuen

Elaboracions de perfils: No es preveuen

 

Gestió del compliment normatiu

Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual està subjecta l’entitat

Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat

Base legal: El compliment d’una llei

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives

Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable

Transferències internacionals: No es preveuen

Elaboracions de perfils: No es preveuen

 

Butlletins d’informació (Newsletters)

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de màrqueting per realitzar l’enviament corresponent al Butlletí d’informació al qual s’ha subscrit

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat

Base legal: El consentiment de l’interessat

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives

Cessions: Cap

Transferències internacionals: No es preveuen

Elaboracions de perfils: No es preveuen

 

Accions Comercials

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat

Base legal: El consentiment de l’interessat

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives

Cessions: Cap

Transferències internacionals: No es preveuen

Elaboracions de perfils: No es preveuen

 

Registre dels usuaris

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades per poder registrar-se com a usuari

Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat

Base legal: El consentiment de l’interessat

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives

Cessions: No es preveuen

Transferències internacionals: No es preveuen

Elaboracions de perfils: No es preveuen

 

Gestió econòmica i administrativa

Finalitat: Gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals

Termini de conservació: 5 anys en compliment de la llei tributària i 10 anys la documentació fiscal en compliment de la L.O.7/2012

Base legal: El consentiment de l’interessat

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives

Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Agència Tributària, Bancs, Caixes i Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes en la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable

Transferències internacionals: No es preveuen

Elaboracions de perfils: No es preveuen

 

Gestió Borsa de treball

Finalitat: Registre i tractament de dades de candidats per a finalitats de selecció de personal referents a llocs de treball vacants de les entitats col·laboradores i gestió de la borsa de treball

Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat

Base legal: El consentiment de l’interessat

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives

Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Entitats Col·laboradores amb la finalitat de gestionar la borsa de treball i traslladar la candidatura a l’empresa col·laboradora. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és el seu consentiment

Transferències internacionals: No es preveuen

Elaboracions de perfils: No es preveuen

 

Alhora, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu lopd@assotea.cat

Drets dels interessats ASSOTEA ASSOCIACIÓ TEA MARTORELL informa als Usuaris que, podran exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o es realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes de les mateixes.

-Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat a que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació amb aquella informació que es trobi sota el control d’ASSOTEA ASSOCIACIÓ TEA MARTORELL, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.

-Dret a la Limitació de tractament: És el dret a que es limitin els fins del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament.

-Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, llevat del previst en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació de les mateixes, en temps i forma.

-Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-los a un altre responsable.

-Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament de les mateixes per part d’ASSOTEA ASSOCIACIÓ TEA MARTORELL.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir amb els següents requisits:

-Presentació d’un escrit a l’adreça Plaça de les Cultures s/n, 08760, MARTORELL (BARCELONA) (a l’atenció d’ASSOTEA ASSOCIACIÓ TEA MARTORELL) o bé a través del correu electrònic lopd@assotea.cat.

-L’escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici haurà de complir els següents requisits legals:

  • Nom, cognoms de l’interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els excepcionals casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que li representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s’acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en què es sol·licita la informació a què es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un fitxer en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se li informarà de com ho pot fer i l’adreça a la qual ha d’enviar-ho. Mai se li donarà informació per telèfon.
  • Domicili a efectes de notificacions.
  • Data i signatura del sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formula.
  • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, l’informem que vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

ASSOTEA ASSOCIACIÓ TEA MARTORELL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 8 d’octubre de 2021